Cantus

Met Cantus (''mv'' Cantussen) wordt bedoeld een zang- en drinkfestijn, voornamelijk uit Vlaanderen. Een cantor is een zanger. De hoofdbedoeling van een cantus blijft het verbroederen, beter leren kennen van mede-studenten aan de hand van samenzang en het delen van een glas of Stiefel.

De precieze inhoud van een cantus verschilt erg per vereniging en gelegenheid, maar een aantal dingen zijn meestal gelijk.

Een cantus wordt voorgezeten door het zogenaamde praesidium. De senior is de baas en leidt de cantus. Meestal bepaalt hij ook welke liederen er gezongen worden. Op het moment dat het praesidium opkomt dan wordt meestal het "Io Vivat" gezongen. Ook het "Gaudeamus igitur" ontbreekt zelden.

Opvallend is dat in Vlaanderen de studenten van veel studentenverenigingen liederen die met de Nederlandse vrijheidsstrijd en de Tachtigjarige Oorlog te maken hebben zingen. Ook het Wilhelmus en Het Lied van Koppelstock de Veerman worden op Vlaamse Cantussen gehoord. Bij de zeer traditionele clubs worden ook verwijzingen gemaakt naar de Eerste Wereldoorlog waar veel studenten gesneuveld zijn in de loopgraven van de IJzer.

Een regelmatig terugkerende gebeurtenis op een cantus is de zogenaamde ad fundum. Dit is het in één teug leegdrinken van een glas. Bij een correcte ad fundum moet er vaak ook nog op de senior en de corona (alle overige aanwezigen naast het praesidium en de schachten) met de woorden "prosit senior, prosit corona", worden geproost, dan moet eventueel het glas op de kop boven het hoofd gehouden worden om te laten zien dat het leeg is, en moet er nagehoffen worden. Voor meer precieze informatie, zie: ad fundum.

Er wordt gezongen met behulp van een zogenaamde studentencodex, waarin de liederen staan. De liederen gaan over verschillende onderwerpen (van religieuze liederen tot drinkliederen). De leden van de corona kunnen naar believen bier drinken, gezeten aan een tafel. Een cantus kan gepaard gaan met heel wat ceremonieel. Het is een belangrijke gebeurtenis in heel wat studentenclubs, omdat hier de schachten (eerstejaars) lid worden, er afscheid wordt genomen van de laatstejaars (zwanenzang) of het bestuur gekozen of gewisseld wordt. Naast deze speciale cantussen zijn er uiteraard ook gewone cantussen het hele jaar door.

Een van de ceremonies is een ''Salamander'', een heildronk met een geijkte formule op de gezondheid van iemand of iets. De salamander wordt door de praeses ingezet met: "''Ad exercitium, sanctissimi salamandris, omnes commilitones qui adsunt surgite!''". De corona staat recht en antwoordt met: "''Surgimus!''". Wanneer de corona reeds rechtstaat worden "''surgite''" en "''surgimus''" vervangen door: "levate poculo" en "''levamus''". Hierna begint de praeses een ritmische monoloog naar eigen inspiratie waarbij de corona na iedere zin zijn goedkeuring of afkeer laat blijken. De praeses kan het woord eventueel doorgeven aan anderen in de corona. Op het einde geeft hij het commando ad fundum te drinken.

Sedert 1994 vindt jaarlijks een massacantus plaats in Gent en één in Roeselare. Deze cantus is met muzikale begeleiding en meer dan 1000 personen. Ze wordt georganiseerd door 3 conventen: het Senioren Konvent, het FaculteitenKonvent en het Home Konvent.

Ook in andere steden wordt een cantus muzikaal ingekleed zoals in Leuven waar er driejaarlijks een beiaardcantus plaatsvindt. Ook begeleidingen door een pianist of de Leuvense Studentenfanfare zijn hier geen vreemde fenomenen. In Gent vindt sinds kort jaarlijks ook een beiaardcantus plaats. Op de galacantus van het SK Ghendt is er soms ook muzikale begeleiding.

In Nederland heet deze Vlaamse of Zuid-Nederlandse cantus meestal een "liederentafel". Hoewel ook daar veel mores en tradities zijn is het gebruik in de Noordelijke Nederlanden met minder plichtgevingen omringd. De Liberation Cantus in Maastricht is een van de meest populaire drankfestijnen van Nederland. Deze wordt elk jaar gehouden om de 'vrijheid van het Nederlandse volk' te vieren. De Liberation Cantus wordt doorgaans om en nabij Bevrijdingsdag (5 Mei) gehouden.

Vijftigurencantus.jpg

Wereldrecord

Het wereldrecord cantussen staat sinds 3 april 2005 op naam van BSK, het Brussels Senioren Konvent. 23 studenten 'cantusten' 50 uur non-stop, met slechts 10 minuten pauze per 2 uur. De vorige recordhouder was de Antwerpse kring Castrum, die het 40 uur konden volhouden.

Externe links

*Codexreglementen VUB
*Vijftigurencantus
*Massacantus Gent
*Beiaardcantus Leuven

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.